Hybriditalot

Hybriditalosta tilat asumiselle ja yritystoiminnalle

Hybriditalolla tarkoitetaan rakennusta tai samalle tontille sijoittuvaa rakennusten kokonaisuutta, jossa eri käyttötarkoitukset, kuten asuminen ja toimitilat, yhdistyvät tai sekoittuvat keskenään. Hybriditalo voi olla myös pien- ja kerrostalon yhdistelmä.

Urbaaniin kaupunkirakentamiseen kuuluu ajatus eri toimintojen sekoittumisesta alueella, tontilla ja / tai rakennuksessa. Ajatus korostuu kantakaupungin alueella, jossa elävöitetään kaupunkikuvaa sekä luodaan edellytyksiä monipuoliselle palvelutarjonnalle ja muulle yritystoiminnalle.  

Palveluiden saatavuus paranee

Palveluiden ja työpaikkojen sijoittuminen asuinalueiden sisälle parantaa palveluiden saatavuutta ja vähentää liikkumisen tarvetta. Eri toimintoja sekoittamalla voidaan mahdollisesti saavuttaa myös toimintojen välisiä synergiaetuja, joista hyötyvät niin alueen asukkaat kuin alueelle sijoittuvat yrityksetkin.

Hybriditalo voi olla käyttökelpoinen ratkaisu tilanteessa, jossa puhdas asuntorakentaminen ei alueella tai tontilla ole esimerkiksi liikenteen aiheuttamien meluongelmien tai muiden vastaavien syiden johdosta mahdollista.

Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita

Alueellisia kehittämisteemoja

 • Menestymisen edellytykset
 • Sijaintipaikan vaatimukset, nykyaikaisten toimitilojen tekniset ja tilavaatimukset, mahdollisuudet tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin, kaavamääräysten kehittäminen saatujen tulosten pohjalta
 • Seurantatutkimus alueista, joille on kaavoituksella osoitettu hybriditaloja tai ns. kivijalkatoimintoja
 • Hybriditalohankkeiden oikeudelliset (esim. 3D-kiinteistöjärjestelmän mahdollisuudet) ja taloudelliset näkökohdat, mm. verotus
 • Mahdollisuudet synergiaetuihin, esim. vuoroittaispysäköinti

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • Toiminnalliset, hallinnolliset ja tekniset innovaatiot
 • Häiriöiden hallinta

Teemojen kohdentaminen alueille

 • Sijainniltaan keskeiset alueet, esim. Jätkäsaari, Hernesaari, Kalasatama, Keski-Pasila
 • Yksittäiset ns. vaikeat tontit

Toteuttamiskeinot

 • Kehittämisvaraus
 • Suoravaraus (esim. hakijan aloitteesta)
 • Tontinluovutuskilpailut

Urba – urbaanin asumisen uudet konseptit

Jätkäsaaren syke -hankintaklinikan loppuraportti (PDF)