Energiatehokkuus

Helsingin kaupunki on sitoutunut torjumaan ilmastonmuutosta

Ympäristöministeriön uudet rakentamismääräykset energiatehokkuutta koskien tulivat voimaan vuoden 2010 alusta. Ne kiristivät vaatimuksia 20 prosenttia. Seuraavan vuonna 2012 voimaan tulevan määräysmuutoksen myötä on tarkoitus siirtyä kokonaisenergintarkasteluun, jolloin energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat erityisesti primäärienergiankäyttöön. Määräysmuutoksella tavoitellaan jälleen 20 prosentin vähennystä.

Kaupungin strategiaohjelmassa 2009–2012 on asetettu tavoitteeksi, että Helsinki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen sopeutumisessa. Määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu, että Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Kaupunginvaltuuston energiapoliittisten linjausten 30.1.2008 mukaan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoden 1990 tasosta 20 prosenttia ja lisätään uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Helsingin kaupunki allekirjoitti joulukuussa 2007 sopimuksen kauppa- ja teollisuusministeriön  (nyk. työ- ja elinkeinoministeriö)  kanssa Energiatehokkuussopimuksen (KETS). Sopimuksen keskeinen tavoite on yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla 2008-2016. Helsingin kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 133,05 GWh:n energiamäärä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa 2009 Energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyvän toimintasuunnitelman. Energiatehokkuussopimuksen toimeenpanoon liittyen on hallintokuntia edellytetty antamaan talousarvion yhteydessä hallintokuntakohtaiset sitovat energiansäästötavoitteet. Helsingin kaupungin energiansäästöneuvottelukunta on suositellut vuodelle 2011 sitovaksi säästötavoitteeksi  2 prosenttia.

Tammikuussa 2009 Helsingin kaupunki allekirjoitti EU:n kanssa Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors), jossa tavoitteena on vähentää kaupunkialueen hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sopimuksen mukaisesti Helsinki on laatinut Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), joka valmistui joulukuussa 2010.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi loppuvuonna 2010 Helsingin Energian päästöjen vähentämisen ja uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävän kehitysohjelman ensimmäisen osan.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ympäristövaikutuksiltaan varsin merkittävän kokonaisuuden muodostaa kaupungin rakennustoiminta ja kiinteistöjen ylläpito.

Selvitettäviä ja ratkaistavia asioita

Kaupungin linjausten kehittäminen

 • Energian käytön tehostaminen
 • Energiapoliittiset vaatimukset tontinvarausehdoissa
 • Kaukolämpöön liittymisen edellyttäminen asemakaavoissa
 • Muut energiatehokkuuteen liittyvät määräykset asemakaavoissa
 • Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen
 • Hajautettuun energiantuotantoon kannustaminen, kaksoistariffijärjestelmän käyttöönotto
 • Aurinkosähkö
 • Aurinkolämpö
 • Tuulivoima

Alueellisia kehittämisteemoja

 • Energiaa kuluttavien järjestelmien säätöjen optimointi käytön aikana
 • Seuranta- ja kannustejärjestelmä energiatodistusten kautta 
 • Progressiivinen energiankulutuksen hinnoittelujärjestelmä 
 • Kulutushuippujen leikkausjärjestelmä 
 • Lämmitettävien tilojen määrittelyt

Hankekohtaisia kehittämisteemoja

 • Hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet rakennuksissa
 • Aurinkosähkö, maalämpö, merilämpö 
 • Asuinrakennusten energiatehokkaat tekniset ratkaisumallit 
 • Energian tuhlaavaan käyttöön liittyvät ohjauskeinot 
 • Mittaukset ja kustannusten kohdentaminen 
 • Helppokäyttöiset, ylläpidettävät järjestelmät 
 • Huoltotoimen kehittäminen, optimaalisen energiankäytön kannustusjärjestelmät 
 • Jäähdytystarpeen pienentäminen arkkitehtuurin keinoin 
 • Ilmastointiratkaisujen kehittäminen

Teemojen kohdentaminen alueille

 • Täydennysrakentamiskohteet
 • Uudet projektialueet: mm. Kruunuvuorenranta, Jätkäsaari, Kalasatama, Kuninkaantammi, Östersundom

Toteuttamiskeinot

 • Rakennusjärjestys
 • Tiedonvälitys 
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistuminen, avustukset 
 • Kannustavat teemakilpailut 
 • Suunnittelukilpailut 
 • Tontinluovutuskilpailut 
 • Tontinluovutusehdot
 • Kehittämishankkeet, kehittämisvaraussopimukset

Energiatehokkuuden edistäminen Helsingin kaupungin asuntotuotannossa (PDF)